شرح وظایف

       داشبوردها و سرویس های پرونده الکترونیک:

 • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﺶ (SRM)- ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﭙﺎﺱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺭﻓﻊ ﺧﻄﺎﻫﺎﻱﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﭙﺎﺱ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
 • فراهم آوردن بستر خدمات الکترونیکی و رفع مشکلات مرتبط با ایجاد بستر پرونده الکترونیک
 • پایش داده های بالینی وﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ﻣﻨﻈﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻄﺎﻫﺎ، ﭘﺎﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ، ﺯﻣﺎﻥ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ...
 • ﺛﺒﺖ ﻭ ﺭﻫﮕﻴﺮﻱ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻓﻨﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﻴﺮﺍ (ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺳﭙﺎﺱ)
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺳﭙﺎﺱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﭙﺎﺱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
 • ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﭙﺎﺱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺑﻼﻏﻲ ﻧﺤﻮﻩ نگهداشت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﭙﺎﺱ
 • تدوین داشبورد های اختصاصی 
 • داشبورد اختصاصی بیماران کرونایی همزمان با شیوع بیماری
 • داشبورد اختصاصی کدهای ICD10
 • داشبورد اختصاصی عملکرد پزشکان
 • داشبورد اختصاصی نیروی انسانی
 • داشبورد اختصاصی دارو و تجهیزات
 • تشکیل کارگروه تخصصی آمار دانشگاه با رویکرد ارزیابی کمی و کیفی توسعه داشبورد اطلاعاتی « BI »
 • همکاری با کمیته توسعه و ارتقای داشبورد مدیریتی در ذیل شورای دانشگاه
 • تهیه سالنامه و نشریات آماری بر اساس اطلاعات موجود
 • اصلاح بانکهای اطلاعاتی
 • تهیه داشبوردهای مدیریتی جهت معاونتهای مختلف به منظور حداکثر بهره برداری از امکانات و قابلیتهای موجود دانشگاه
 • بررسی معیارها، طبقه بندی ها و جداول مورد لزوم
 • تهیه دستورالعمل مربوط به استخراج آمار
 • تهیه و بررسی گزارشات ماهانه تهیه شده حاوی پیشرفت کار، تجزیه و تحلیل تحولات و تغییرات زمانی درباره هر یک از موضوعات مورد بررسی و پاسخگویی به کلیه مکاتبات مربوط به اداره آمار
 • پیگیری و نظارت بر امور توسعه و پشتیبانی پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) با توجه به برنامه های کلان و جامع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • پیگیری رفع مشکلات مربوط به توکن های سخت افزاری از وزارت بهداشت
   واحد سیستم اطلاعات بیمارستانی:
 
 • ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎ ﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻨﻈﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ 48 ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ
 • ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻓﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎ
 • مدیریت، توسعه و پشتیبانی نرم افزار سیستم اطلاعات بستری و سرپائی بیمارستانی(HIS) در واحدهای زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی
 • نظارت بر شرکتهای طرف قرارداد
 • نیازسنجی واحدهای مختلف دانشگاه
 • بررسی و رفع مشکلات سیستم های بیمارستانی
 • نظارت و پیگیری مشکلات his
 • برگزاری جلسات کارشناسی مرتبط به تغییرات در
 • تعامل با کارشناسان پشتیبان طرف قرارداد
 • تعامل با وزارت خانه در خصوص سیستم بیمارستانی
 • بررسی و رفع مشکلات امضای دیجیتال و اصالت سنجی
 • تولید , توسعه و پشتیبانی نرم افزار HIS نصب شده در واحد های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی
 • نظارت بر نرم افزارهای سیستم اطلاعات بستری و سرپائی بیمارستانی-درمانگاهی نصب شده در دانشگاه به منظور پشتیبانی های لازم با استفاده از توانمندی های دانشگاه
 • نظارت بر خرید و تهیه نرم افزارهای سیستم اطلاعات بستری و سرپائی بیمارستانی-درمانگاهی موردنیاز تمام واحدهای دانشگاه در جهت ایجاد یکنواختی در نرم افزارهای مورد استفاده در دانشگاه و در نظر گرفتن صرف و صلاح دانشگاه
 • نیازسنجی واحدهای مختلف دانشگاه از نظر زیر سیستم های مرتبط با سیستم اطلاعات بستری و سرپائی بیمارستانی-درمانگاهی طی یک برنامه مدون
 • تمرکز بر خرید و طراحی نرم افزارهایی که به نحوی با سیستم اطلاعات بیمارستانی-درمانگاهی مرتبط است و با توجه به تکنولوژی روز و امکانات دانشگا
 • ارتقاء دانش فنی و علمی خود و همکاران در جهت کسب توانمندی های لازم در طراحی و پشتیبانی از نرم افزارهای تحت شبکه
 • پیگیری ، پشتیبانی ، نیازسنجی ، طراحی و پیاده سازی کلیه سیستم های مرتبط با نرم افزار بیمارستانی دانشگاه (HIS) در کلیه بیمارستانها و درمانگاههای زیر مجموعه دانشگاه و تهیه طرح جامع وضعیت موجود زیر سیستم های مربوطه
 • تهیه طرح جامع نرم افزار بیمارستانی (HIS) جدید دانشگاه با توجه به توانمندی های دانشگاه و استفاده از توان شرکت های بیرونی
 • نظارت مستمر بر شرکت های طرف قرارداد دانشگاه و خصوصا این مدیریت در خصوص نحوه ارائه خدمات و سرویس دهی و پرداخت های مالی در قالب چک لیست های فنی تهیه شده و مرتبط با موضوع این حکم
  مدیریت سامانه ها:

 • پیگیری مشکلات و رفع موارد و مشکلات مرتبط با سامانه pocssupport
 • پیگیری و اخذ pid بیمارستانها جهت راه اندازی نسخ الکترونیک
 • پیگیری مستمر و رفع مشکلات مرتبط با سامانه SRM
 • ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری به متقاضیان حسب مورد
 • نظارت بر قراردادهای سامانه های بهداشت
 • عارضه یابی، بازنگری و مهندسی مجدد فرآیندهای کاری در دانشکده به صورت دوره ای و مستمر
 • شناسایی سامانه های نوین سازمانی مرتبط با فعالیت های بهداشت و پیگیری پیاده سازی آنها در مجموعه
 • انجام مطالعات مستمر به منظور ایجاد و برقراری و یا اصلاح فرایندها و روشهای مفید و مؤثر در سطح دانشگاه
 • انجام امور کارشناسی و اجرایی در ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی موجود به منظور اصلاح سامانه ها و فرآیندهای مورد استفاده آنان در انطباق با اهداف، مأموریتها و وظایف محوله به آنها
 • شناسایی و بکارگیری رویکردهای تعالی سازمانی و مدیریت کیفیت
 • انجام مطالعه تطبیقی و الگوبرداری از تجربیات سایر نهادها و سازمان‌ها در جهت ساماندهی و تسهیل امور مجموعه دانشگاه
 • اجرا، نظارت و نگهداری سامانه ها
 • پیگیری اجرای آموزش های مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت در سطح مدیران و پرسنل
 • نظارت بر نحوه انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و ارائه پیشنهادات لازم و پیگیری تا حصول نتیجه
 • ارتباط مستمر با شرکت‏
 • گزارش ‏دهی در مورد عملکرد سیستم به مقامات مربوطه
 • برقراری و ارتباط مستمر با کلیه واحدها و مراکز مجموعه
 • همکاری و مشارکت در بازنگری و اصلاح دستورالعمل‏ها و روش‏های اجرایی مورد نیاز
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

 

تاریخ به روز رسانی:
1401/06/29
تعداد بازدید:
357
Powered by DorsaPortal